HISTÓRIA
 • národná
 • svetová
 • diskusia
 •                                
  Chronologický prehľad významných udalostí <- späť
  Dejiny Slovenska:
 • od roku 1000
 • od roku 1526
 • od roku 1918
 • od roku 1993
 • okolo 100 000 pred Kr. - nález odliatku lebky neandertálca z Gánoviec pri Poprade
  40 000-8 300 pred Kr. - obdobie mladého paleolitu
  22 800 pred Kr.- Venuša z Moravian
  8 300-5 000 - mezolit
  5. tisícročie pred Kr. - začiatok "neolitickej revolúcie"
  zač. 4.tisícročia pred Kr.- lengyelská kultúra
  2800-2600 pred Kr. - bádenská kultúra
  1900-1500 pred Kr.- staršia bronzová doba
  1500-700 pred Kr. - stredná, mladšia a neskorá bronzová doba
  7. stor. pred Kr.- začiatok železnej doby na Slovensku
  pol. 5. stor. pred Kr.- začiatok laténskej doby
  2. pol. 4. stor. pred Kr.- výrazný prílev Keltov do Karpatskej kotliny
  3.-1. stor. pred Kr. - Kelti sú dominujúcim etnikom na Slovensku
  1.-4. stor.- Slovensko v susedstve Rímskej ríše. Germáni na slovenskom území
  172- cisár Marcus Aurelius v tábore na rieke Hron napísal prvú kapitolu diela Hovory k sebe samému
  173- víťazstvo Rimanov nad Markomanmi a Kvádmi
  179 - k víťazstvu sa viaže príbeh o "zázračnom daždi"; rímsky nápis na trenčianskej skale
  5.-6. stor.- príchod Slovanov na slovenské územie
  druhá pol. 6. stor.- Slovensko v susedstve Avarskej ríše
  623-658- Samova ríša, vytvorenie obranného zväzu slovanských kmeňov
  828- vysvätenie kresťanského kostola na Pribinovom dvorci v Nitre
  833 - vznik Veľkej Moravy, pripojenie Pribinovho kniežatstva k Mojmírovmu
  846-870- vláda kniežaťa Rastislava
  855 - vojenská výprava Ľudovíta Nemca proti Veľkej Morave
  863- príchod bratov Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu
  867 - pápež Hadrián II. schválil slovienske preklady svätého písma a bohoslužobných kníh
  869 - sv. Cyril (Konštantín) zomiera v Ríme
  871-894 - Svätoplukova vláda
  874 - mier medzi Svätoplukom a kráľom Ľudovítom Nemcom
  880- schválenie slovienskej liturgie, zriadenie veľkomoravskej cirkevnej provincie a nitrianskeho biskupstva pápežom Jánom VIII.
  885- arcibiskup Metod zomiera
  885- zákaz používania slovanskej liturgie vydaný pápežom Štefanom V.
  890- východofranský kráľ Arnulf odstúpil Svätoplukovi vládu nad českým vojvodstvom
  894- nástup vlády Mojmíra II.
  895- české kniežatá sa odtrhli od Veľkej Moravy
  896- príchod starých Maďarov do Dunajskej nížiny
  907- bitka pri Brezalauspurcu (Bratislave) medzi starými Maďarmi a Bavormi
  955- porážka starých Maďarov na rieke Lechu cisárom Otom I.
  997-1038- Štefan I. Svätý na uhorskom tróne
  1000- Štefan I. získal titul kráľa
  1018- mier medzi poľským kráľom Boleslavom Chrabrým a Štefanom I. Poľsko sa vzdalo území na juh od Karpát
  1046-1060- vláda Ondreja I.
  asi 1048 - vznik Nitrianskeho údelného vojvodstva
  1074-1077- vláda Gejzu I.
  1077-1095- vláda Ladislava I.
  1095-1116- vláda Kolomana
  1105 - zánik Nitrianskeho údelného vojvodstva
  1147- prví nemeckí osadníci na Spiši a v okolí Banskej Štiavnice
  1173-1196- Belo III. uhorským kráľom
  1205-1235- Ondrej II. uhorským kráľom
  1222 - vydanie Zlatej buly, ktorá obsahovala základné práva uhorskej šľachty
  1235-1270- Belo IV. uhorským kráľom
  1241-1242- tatársky vpád
  pol. 13. stor. - v Uhorsku sa začala výstavba a opevňovanie hradov
  1272-1290- vláda Ladislava IV Kumánskeho
  1290-1301- vláda Ondreja III. Ním vymrel rod Arpádovcov
  1299 -Matúš Čák začal na svojom dvore v Trenčíne organizovať vnútorný život ako na kráľovskom dvore
  1301-1305- český kráľovič Václav uhorským kráľom (ako Ladislav V.)
  1308-1342- Karol L Róbert z rodu Anjou uhorským kráľom
  1312 - bitka pri Rozhanovciach a porážka Omodejovcov
  1321 - smrť Matúša Čáka
  1335- stretnutie poľského kráľa Kazimíra, českého kráľa Jána Luxemburského a Karola Róberta vo Višegráde
  1342-1382- vláda Ľudovíta I.
  1381- Ľudovít I. udelil rovnaké práva Slovákom a Nemcom v žilinskej mestskej rade (Privilégium pro Slavis)
  1387-1437- Žigmund Luxemburský uhorským kráľom
  1412- zálohovanie 13 spišských miest a hradu Stará Ľubovňa Poľsku (trvalo až do roku 1772)
  1428- prvý vpád husitov na Slovensko
  1440-1457- Ladislav Pohrobok uhorským kráľom; boje jeho stúpencov s poľskými Jagelovcami
  1440- príchod žoldnierov Jana Jiskru na Slovensko
  1458-1490- Matej I. Korvín uhorským kráľom
  1462- prijatie Jana Jiskru do služieb Mateja Korvína
  1467- začala činnosť Academia Istropolitana v Bratislave
  1490-1516- Vladislav II. Jagelovský na uhorskom tróne; vznik personálnej únie medzi uhorským a českým kráľovstvom
  1514 - schválenie šľachtického zákonníka, tzv. Tripartitum
  1516-1526- Ľudovít II. uhorským kráľom
  1525-1526- povstanie baníkov v Banskej Bystrici
  1526, 29. august- porážka uhorského vojska Osmanmi pri Moháči
  1526 - Ján Zápoľský uhorským kráľom
  1526 - voľba Ferdinanda L Habsburského za uhorského kráľa
  1530- vpád Turkov na Slovensko
  1538 - podpísanie mieru medzi Ferdinandom I. a Jánom Zápoľským vo Veľkom Varadíne
  1540- smrť Jána Zápoľského
  1541- Turci obsadili Budín a okupovali centrálnu časť Uhorska; Uhorsko sa rozdelilo na tri časti
  1543- Turci obsadili Ostrihom; Ostrihomská kapitula sa premiestnila do Trnavy a ostrihomský arcibiskup presídlil do Prešporka
  1554- Turci dobyli Fiľakovo
  1564-1576- vláda Maximiliána I.
  1576-1608- vláda Rudolfa II.
  1580- dobudovanie pevnosti Nové Zámky
  1604-1606- povstanie Štefana Bocskaia
  1606- Žitavský mier medzi Habsburgovcami a Osmanskou ríšou
  1608-1619- vláda Mateja II.
  1616- začiatok odboja Gabriela Bethlena
  1619-1637- vláda Ferdinanda II.
  1620- snem v B. Bystrici zvolil G. Bethlena za uhorského kráľa
  1635- založenie univerzity v Trnave
  1637-1657- vláda Ferdinanda III.
  1644-1645- povstanie Juraja I. Rákocziho
  1648 - vestfálsky mier, ukončenie tridsaťročnej vojny
  1657-1705- Leopold I. uhorským kráľom
  1660 - panovník potvrdil výsady univerzity v Košiciach
  1664- podpísanie mieru medzi cisárom Leopoldom I. a Osmanskou ríšou vo Vásvari
  1671 - mimoriadny súd nad odhalenými šľachtickými sprisahancami (Wesselényiho sprisahanie)
  1678- začiatok povstania Imricha Thökölyho
  1683, 12. september- porážka Turkov pri Viedni
  1684 - porážka Imricha Thökölyho pri Prešove
  1687- "prešovské jatky": poprava 24 mešťanov podozrivých z prípravy povstania
  1703- vpád Františka II. Rákocziho na Slovensko
  1705-1711- vláda Jozefa I.
  1711-1740- vláda Karola VI. (ako uhorský kráľ Karol III.)
  1711, 30. apríl- mier v Satú Mare, koniec povstania Františka II. Rákocziho
  1713- poprava Juraja Jánošíka
  1713 - Karol VI. vydal Pragmatickú sankciu o úprave nástupníckych práv; uhorský snem ju prijal r. 1722
  1723- vydanie Apológie Jána B. Magina
  1740-1780- vláda Márie Terézie
  1745 - mierovou zmluvou v Drážďanoch medzi pruským kráľom Fridrichom II. a Máriou Teréziou stratilo Rakúsko Sliezsko
  1763 - začala činnosť vysoká škola pre banských odborníkov, neskôr, od r. 1770 Banská akadémia v Banskej Štiavnici
  1767 - vydanie urbárskeho dekrétu
  1777 - vydanie Ratio educationis, reformy školstva
  1780-1790- vláda Jozefa II.
  1781- vydanie Tolerančného patentu
  1783- začali vychádzať Prešpurské noviny
  1785- zrušenie nevoľníctva v Uhorsku
  1787 - kodifikácia spisovnej slovenčiny Antonom Bernolákom
  1790-1792- vláda Leopolda II.
  1792-1835- vláda Františka II.
  1792 - založenie Slovenského učeného tovarišstva
  1795- odsúdenie a poprava vodcov uhorských jakobínov
  1803- založenie Katedry reči a literatúry českoslovanskej pri ev. lýceu v Bratislave
  1815- Viedenský kongres
  1824- prvé vydanie Kollárovej Slávy dcéry
  1826- založenie Slovenského čitateľského spolku v Pešti
  1829- vznik Společnosti českoslovanskej na ev. lýceu v Bratislave
  1831- roľnícke povstanie na východnom Slovensku
  1834- založenie Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej
  1835-1848- vláda Ferdinanda V.
  1836- pamätný výlet Ľ. Štúra a jeho druhov na Devín
  1842- predloženie Slovenského prestolného prosbopisu panovníkovi
  1843- kodifikácia spisovnej slovenčiny Ľ. Štúrom
  1844- založenie spolku Tatrín
  1845- začali vychádzať Sľovenskje národnje novini
  1847- valné zhromaždenie spolku Tatrín - zjednotenie štúrovcov a bernolákovcov
  1847-1848- zasadnutie uhorského snemu v Bratislave
  1848, marec- prijatie marcových zákonov uhorským snemom, zrušenie poddanstva
  1848, máj- prijaté Žiadosti slovenského národa v Liptovskom Sv. Mikuláši
  1848, jún- Slovanský zjazd v Prahe
  1848, 16. september- vznik Slovenskej národnej rady vo Viedni
  1848, 19.september- výzva SNR k ozbrojenému povstaniu
  1848-1916- vláda Františka Jozefa I.
  1848, december- druhá, tzv. zimná výprava dobrovoľníckych povstalcov na Slovensko
  1849, august- porážka maďarských povstalcov pri Világosi
  1851 - spoločná porada katolíckych i evanjelických stúpencov slovenčiny v Bratislave
  1852- vydanie Krátkej mluvnice slovenskej - reforma sisovnej slovenčiny
  1856 - smrť Ľudovíta Štúra
  1859- porážka rakúskych vojsk od talianskych národnooslobodzovacích vojsk
  1861, marec- začali vychádzať Pešťbudínske vedomosti
  1861, 6.-7. júl- memorandové zhromaždenie v Turčianskom Sv. Martine
  1862- založenie slovenského gymnázia v Revúcej
  1863, 4. august- založenie Matice slovenskej
  1866- prusko-rakúska vojna
  1867- rakúsko-uhorské vyrovnanie
  1867- založenie slovenského gymnázia v Turčianskom Sv. Martine
  1868- J. Bobula začal vydávať Slovenské noviny
  1868- vydanie Národnostného zákona v Uhorsku
  1869- založenie slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom
  1869- založenie Spolku sv. Vojtecha
  1869- založenie Živeny, spolku slovenských žien
  1872- vznik Slovenského speváckeho spolku - stálej ochotníckej scény v Turčianskom Sv. Martine
  1872- vznik Slovenskej strany vyrovnania
  1874-1875- zrušenie slovenských gymnázií
  1875, 6. apríl- zrušenie Matice slovenskej
  1875-1890- vláda Kálmána Tiszu
  1882- založenie slovenskeho spolku Detvan v Prahe
  1883- založenie maďarizačného spolku FEMKE
  1884- založenie Tatra banky, prvej slovenskej banky
  1884- vyhlásenie politickej (volebnej) pasivity
  1895- založenie Muzeálnej slovenskej spoločnosti
  1895- Kongres utláčaných národností Uhorska
  1896- založenie Českoslovanskej jednoty v Prahe
  1901- obnovenie volebnej aktivity Slovenskej národnej strany
  1903- začal vychádzať Slovenský týždenník
  1904- začali vychádzať Slovenské robotnícke noviny
  1905- vznikla Slovenská sociálnodemokratická strana
  1906- pre Slovákov najúspešnejšie voľby do uhorského snemu
  1907- Apponyiho školské zákony maďarizujúce školstvo
  1907, 30. máj- založenie Slovenskej ligy v USA
  1907, október- krvavé udalosti v Černovej
  1908-1913- každoročné česko-slovenské porady v Luhačoviciach
  1913- vznik Slovenskej ľudovej strany
  1914, marec- smrť predsedu SNS P. Mudroňa
  1914,28.jún- sarajevský atentát
  1914, 10. september- memorandum Slovenskej ligy v USA o samourčovacom práve Slovákov
  1914, november-1915, máj- boje v Karpatoch a na slovenskom uzemi
  1915, marec- vznik Zväzu československých spolkov v Rusku
  1915, apríl- Masarykovo memorandum Independent Bohemia
  1915, 22. október- podpísanie Clevelandskej dohody
  1916, február- vznik Československej národnej rady v Paríži
  1916, august- Kyjevský zápis, zjednotenie českých a slovenských krajanských organizácií v Rusku
  1916, november- smrť Františka Jozefa I., nástup na trón Karola I. (IV.)
  1917, 30.máj- vyhlásenie českých poslancov v ríšskom sneme; nastolenie požiadavky spojenia českých krajín a Slovenska
  1917, júl- bitka pri Zborove
  1918, marec- Brest-litovský mier
  1918, apríl- Kongres utláčaných národov Rakúsko-Uhorska v Ríme
  1918, l.máj- manifestácia v Lipt. Sv. MikuláŠi s požiadavkou československého štátu
  1918, máj- oslavy polstoročnice Národného divadla v Prahe za účasti slovenskej delegácie
  1918, 24. máj- tajná porada Slov. nár. strany v Turčianskom Sv. Martine, rozhodnutie o vytvorení československého štátu
  1918, 30. máj- podpísanie Pittsburskej dohody
  1918, jún- vzbura slovenských vojakov v Kragujevaci
  1918, 29. jún- uznanie česko-slovenského odboja ako spojenca francúzskou vládou
  1918, júl- vznik revolučného Národného výboru v Prahe
  1918, 9. august- uznanie česko-slovenského odboja ako spojenca britskou vládou
  1918, 3. september- uznanie česko-slovenského odboja ako spojenca vládou USA
  1918, 12. september- porada predstaviteľov Slovenskej nár.strany v Budapešti, vznik Slovenskej národnej rady
  1918, 3. október- uznanie česko-slovenského odboja ako spojenca vládou Talianska
  1918, 16. október- manifest cisára Karola o federalizovaní Predlitavska
  1918, 18. október- publikovanie Vyhlásenia nezávislosti Československa
  1918, 19. október- vystúpenie F. Jurigu na uhorskom sneme
  1918, 28. október- utvorenie československej vlády v Ženeve
  1918, 28. október- vznik Česko-Slovenska
  1918, 30. október- Martinská deklarácia
  1918, 3. november- podpísanie primeria medzi Rakúsko-Uhorskom a Dohodou vo Villa Giusti pri Padove
  1918, 4. november- Národný výbor vymenoval dočasnú vládu pre Slovensko na čele s V. Šrobárom
  1918, 6. november- dočasná vláda pre Slovensko sa ujala funkcie v Skalici
  1918, 13. november- francúzsky generál F. d'Esperey uzavrel s maďarskou vládou v Belehrade zvláštne prímerie
  1918, 14. november- T. G. Masaryk zvolený za prvého prezidenta Československej republiky
  1918, 3. december- šéf dohodovej vojenskej misie v Budapešti pplk. Vyx žiadal maďarskú vládu, aby jej vojsko odišlo z územia Slovenska
  1918, 6. december- československý vyslanec v Budapešti M. Hodža dohodol s maďarskou vládou demarkačnú čiaru, za ktorú sa malo stiahnuť maďarské vojsko
  1918, 7. december- vytvorenie Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska
  1918, 11. december- V. Dvortsák vyhlásil v Košiciach Slovenskú ľudovú republiku
  1918, 24. december- pplk. Vyx odovzdal maďarskej vláde nótu so stanovením demarkačnej čiary medzi Maďarskom a ČSR
  1919, 1. január- obnovenie činnosti Matice slovenskej
  1919, 20. január- rozpustenie Slovenskej národnej rady
  1919, 4. február- príchod Šrobárovho ministerstva do Bratislavy
  1919, 25. marecna- Slovensku vyhlásené stanné právo v dôsledku vyhlásenia Maďarskej republiky rád
  1919,16. apríl- prijatie zákona o pozemkovej reforme
  1919,4. máj- smrť Milana Rastislava Štefánika
  1919, máj-júl- boje o Slovensko s Maďarskou republikou rád
  1919, 27. jún- založenie Univerzity Komenského v Bratislave
  1919, 8. júl- prezident vymenoval novú vládu na čele s VI. Tusarom
  1920, 29. február- prijatie prvej Ústavy Československej republiky
  1920,1. marec - založenie Slovenského národného divadla v Bratislave
  1920, 16. apríl - prvé voľby do Národného zhromaždenia
  1920, 25. máj- prezident vymenoval vládu na čele s VI. Tusarom ako prvú vládu, ktorá vznikla na základe parlamentných volieb
  1920, 27. máj- Národné zhromaždenie zvolilo za prezidenta ČSR T. G. Masaryka
  1920, 4. jún- podpísanie mierovej zmluvy s Maďarskom v Trianone
  1920, 15. september- nastúpila úradnícka vláda J. Černého
  1921, 21. február- v Nitre sa konala vysviacka troch slovenských katolíckych biskupov J. Vojtaššáka, M. Blahu a K. Kmeťka
  1921, 26. september- nastúpila vláda E. Beneša
  1922, 25. január- Slovenská ľudová strana predložila Národnému zhromaždeniu prvý návrh na autonómiu Slovenska
  1922, 7. október- prezident vymenoval novú vládu na Čele s agrárnikom A. Švehlom
  1922, 22. október- v Liptovskom Sv. Mikuláši sa konala vysviacka dvoch slovenských evanjelických biskupov J. Janošku a S. Zocha
  1923, 6.marec- parlament prijal tzv. zákon na ochranu republiky
  1925, 15. november- parlamentné voľby
  1925, 12. októbra- prezident vymenoval vládu A. Švehlu
  1925, 2. december- ustanovujúce zhromaždenie Učenej spoločnosti Šafárikovej v Bratislave
  1927-1929- účasť Hlinkovej slovenskej ľudovej strany vo vláde
  1927, 27. máj- T. G. Masaryk zvolený opäť za prezidenta ČSR
  1927, 14. júl- prijatie zákona o reforme verejnej správy
  1928, 1. júl- na Slovensku vzniklo krajinské zriadenie na čele s krajinským prezidentom
  1929, 27. október- parlamentné voľby
  1929, 7. december- vláda E Udržala
  1930-1934- veľká hospodárska kríza
  1932, 25.-26. jún- zjazd mladej slovenskej inteligencie v Trenčianskych Tepliciach sa vyslovil za autonómiu Slovenska
  1932, 29. október- prezident vymenoval vládu na čele s J. Malypetrom
  1933, 24. máj - T.G. Masaryk opäť zvolený za prezidenta ČSR
  1933, 12.-15. august- v Nitre sa konali Pribinove oslavy, ktoré HSĽS zmenila na politickú demonštráciu autonomizmu
  1935, 16. máj - podpísanie spojeneckej zmluvy medzi ČSR a ZSSR
  1935, 19. máj- voľby do parlamentu a do krajinského zastupiteľstva
  1935, 4. jún- vláda J. Malypetra
  1935-1938- Milan Hodža predsedom československej vlády
  1935, 18. december- Edvard Beneš zvolený za prezidenta ČSR
  1936, 30. máj-l.jún- v Trenčianskych Tepliciach sa zišiel prvý kongres slovenských spisovateľov
  1937, 25. jún- založená Slovenská vysoká škola technická
  1938, 4.-5. jún- zjazd HSĽS prijal nový návrh autonómie Slovenska
  1938, 16. august- smrť Andreja Hlinku
  1938, 22. september- odstúpenie vlády M. Hodžu, nastúpila vláda J. Syrového
  1938, 23. september- mobilizácia československej armády
  1938, 29. september - mníchovský diktát
  1938, 5. október- prezident E. Beneš odstúpil a emigroval do Londýna
  1938, 6. október- vyhlásenie autonómie Slovenska v Žiline
  1938, 7. október - vymenovanie krajinskej autonómnej vlády J. Tisa
  1938, 2. november- Viedenská arbitráž a odtrhnutie južných oblastí Slovenska a Podkarpatskej Rusi a ich pripojenie k Maďarsku
  1938, 8. november- vytvorenie HSĽS - Strany slovenskej národnej jednoty
  1938, 22. november- schválenie zákona o autonómii Slovenska Národným zhromaždením
  1938, 30. november- Emil Hácha zvolený za prezidenta ČSR
  1938, 1. december- prezident vymenoval vládu R. Berana
  1938, 18. december- voľby do autonómneho slovenského snemu
  1939, 2. február- prvé zasadnutie slovenského snemu
  1939, 9. marec- zosadenie a reorganizácia slovenskej autonómnej vlády, tzv. Homolov puč
  1939, 11. marec- prezident vymenoval autonómnu vládu na čele s K. Sidorom
  1939, 14. marec - vyhlásenie slovenského štátu slovenským snemom
  1939, 23. marec- podpísanie ochrannej zmluvy medzi Nemeckom a Slovenskom
  1939, 23. marec- maďarská invázia na východnom Slovensku (začiatok tzv. malej vojny)
  1939, 21. júl - prijatie ústavy Slovenskej republiky
  1939, september- účasť Slovenska na vojne proti Poľsku
  1939, 26. október- Jozef Tiso zvolený za prezidenta Slovenskej republiky
  1939, 22. novembra- M. Hodža založil v Paríži Slovenskú národnú radu
  1940, 21. máj- prezident J. Tiso prijal demisiu A. Mácha na funkciu hlavného veliteľa Hlinkovej gardy
  1940, 21. júl- uznanie českoslovednskej vlády v Londýne britskou vládou
  1940, 28. júl- salzburské rokovania medzi Hitlerom a Tisom
  1940, 24. november- pristúpenie Slovenska k Paktu troch
  1941, 23. jún - vstup Slovenska do vojny proti ZSSR
  1941, 18. júl- Sovietsky zväz uznal londýnsku československú vládu
  1941, 9. september- vydanie vládneho nariadenia, tzv. židovského kódexu
  1941, 25. november- Slovensko pristúpilo k paktu proti Kominteme
  1942, 25. marec- prvý transport slovenských Židov do vyhladzovacích táborov
  1942, 2. júl- založenie Slovenskej akadémie vied a umení
  1942, 22. október- slovenský snem udelil J.Tisovi titul vodca
  1943, 12. december- podpísanie spojeneckej zmluvy medzi ČSR a ZSSR
  1943, december- vytvorenie ilegálnej Slovenskej národnej rady a podpísanie Vianočnej dohody
  1944, 10. apríl- vznik 1. čs. armádneho zboru v ZSSR
  1944, 29. august - vyhlásenie Slovenského národného povstania
  1944, 17. september- vyšlo prvé čislo Času, orgánu Demokratickej strany
  1944, 6. október- ČA a 1. československý armádny zbor prekročili pri Dukle hranice Slovenska
  1944, 27. október- nemecká armáda obsadila Banskú Bystricu, centrum SNP
  1945, 4. apríl- ČA vstúpila do Bratislavy
  1945, 5. apríl- v Košiciach vyhlásený Košický vládny program
  1945, 9. máj- ČA vstúpila do Prahy
  1945, 10. máj- vláda Zd. Fierlingera prišla do Prahy
  1945, 15. máj- SNR vydala nariadenie o retribučných súdoch
  1945, 2. august- dekrét prezidenta o strate občianstva Nemcov a Maďarov
  1945, 24. október- dekréty prezidenta republiky o znárodnení
  1946, 22. február- československo-maďarská dohoda o výmene obyvateľstva
  1946, 5. apríl- zverejnenie dohody medzi Demokratickou stranou a slovenskými katolíckymi politikmi - tzv. Aprílová dohoda
  1946, 26. máj - voľby do Ústavodarného národného zhromaždenia
  1946, 19. jún - E. Beneš prezidentom ČSR
  1946, 28. jún- Tretia pražská dohoda o vzťahu celoštátnych a slovenských politických orgánov
  1946, 2. júl- vláda na čele s komunistom K. Gottwaldom
  1946, 13. august- komunista G. Husák sa stal predsedom Zboru povereníkov
  1947, 1. január- začiatok dvojročného plánu
  1947, 18. apríl- poprava Jozefa Tisa
  1947, júl- vláda ČSR odmietla Marshallov plán
  1947, 14. september- Povereníctvo vnútra vydalo správu o "protištátnom sprisahaní"
  1947, 19. november- komunistami vynútená reorganizácia Zboru povereníkov
  1948, 21. február- G. Husák v rozpore s ústavou odvolal zo Zboru povereníkov povereníkov za Demokratickú stranu
  1948, 25. február- komunistický prevrat
  1948, 29. apríl- ukončenie súdneho pojednávania proti účastníkom "protištátneho sprisahania"
  1948, 9. máj- prijatie novej ústavy ČSR
  1948, 15. mája- odsúdenie činiteľov DS J. Kempného a M. Bugára
  1948, 30. máj- voľby s "jednotnou kandidátkou" do Národného zhromaždenia
  1948, 14. jún- komunista Klement Gottwald zvolený za prezidenta ČSR
  1948, 15. jún- vláda A. Zápotockého
  1949, 23. február- prijatie zákona o jednotných roľníckych družstvách
  1949, 25.-29. máj- IX. zjazd KSČ prijal "generálnu líniu výstavby socializmu"
  1949, 11. júl- rozsudok nad príslušníkmi Bielej légie
  1950, 13. apríl - násilná likvidácia kláštorov v ČSR
  1950, 1. september- vznik prvých stredísk Pomocných technických práporov (PTP)
  1950, 21. október- ukončenie procesu s partizánskym veliteľom V. Žingorom
  1951, 10.-15. január- proces proti biskupom J. Vojtaššákovi, M. Buzalkovi a P. Gojdičovi
  1952, 20.-27. novembra- proces s R. Slánskym a spol.
  1953, 14. marec- smrť K. Gottwalda
  1953, 21. marec- prezidentom sa stal A. Zápotocký, predsedom vlády V. Široký
  1953, máj - menová reforma v ČSR
  1953, 26. jún- vznik Slovenskej akadémie vied
  1953, 5. september- prvým tajomníkom ÚV KSČ sa stal A. Novotný
  1954, apríl- proces s tzv. slovenskými buržoáznymi nacionalistami
  1957, 13. november- smrť A. Zápotockého
  1957, 19. november- prezidentom sa stal A. Novotný
  1960, 11. júl- schválenie novej ústavy, premenovanie štátu na Československá socialistická republika (ČSSR)
  1963, apríl- po zasadnutí ÚV KSČ sa začal proces rehabilitácie komunistov postihnutých v procesoch
  1967, jún- IV. zjazd Zväzu československých spisovateľov kritizoval politiku A. Novotného
  1968, január- Alexander Dubček zvolený za prvého tajomníka ÚV KSČ, začiatok tzv. pražskej jari
  1968, 30. marec- L. Svoboda zvolený za prezidenta ČSSR
  1968, apríl- prijatie a zverejnenie reformného Akčného programu ÚV KSČ
  1968, 8. apríl- vláda O. Černíka
  1968, 27. jún- zverejnenie výzvy Dve tisíc slov
  1968, 21. august- vstup vojsk Varšavskej zmluvy do Československa
  1968, 23.-26.august- moskovské "rokovania" medzi L. Brežnevom a československou delegáciou
  1968, 27. október- prijatie zákona o česko-slovenskej federácii
  1969, 17. apríl- zvolenie G. Husáka za prvého tajomníka ÚV KSČ
  1970, 6. máj- podpísanie zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi ČSSR a ZSSR
  1970, december- vydanie Poučenia z krízového vývoja v strane a v spoločnosti po XIII. sjazde KSČ
  1975, 29. máj- G. Husák zvolený za prezidenta ČSSR
  1977, 1. január- vznik Charty 77
  1977, 16. september- podpis medzištátnej zmluvy s Maďarskom o výstavbe vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros
  1987, 11. apríl- pri oficiálnej návšteve ČSSR navštívil M. GorbaČov Bratislavu
  1987, 17. december- G. Husáka vo funkcii generálneho tajomníka ÚV KSČ nahradil M. Jakeš
  1988, 25. marec- manifestácia veriacich, tzv. sviečková demonštrácia v Bratislave
  1989,16. november- demonštrácia študentov v Bratislave
  1989, 17. november- brutálny zásah polície proti študentskej demonštrácii v Prahe
  1989, 19. november- vznik Verejnosti proti násiliu (VPN)
  1989, 24. november- M. Jakeš odstúpil z funkcie generálneho tajomníka ÚV KSČ, nahradil ho K. Urbánek
  1989, 27. november- generálny štrajk v Československu
  1989, 5. december- rozhodnutie ministerstva vnútra zrušiť drôtené zátarasy na hraniciach s Rakúskom
  1989, 8. december- odstúpila slovenská vláda, poverenie zostaviť novú vládu dostal M. Čič
  1989, 10. december- nastúpila vláda "národného porozumenia" na čele s M. Čalfom
  1989, 28.december- predsedom Federálneho zhromaždenia sa stal A. Dubček
  1989, 29. december- za prezidenta ČSSR bol zvolený V. Havel
  1990, marec - kardinál J. Tomko vysvätil troch biskupov, všetky slovenské diecézy tak boli obsadené
  1990, 20. apríl- oficiálne sa zmenil názov štátu na Česká a Slovenská Federatívna Republika (ČSFR)
  1990, 22. apríl- počas návštevy ČSFR pápež Ján Pavol II. navštívil Bratislavu
  1990, jún- slobodné voľby do Federálneho národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady
  1990, 27. jún - nastúpila koaličná vláda VPN a Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) na čele s V. Mečiarom
  1990, 5. júl- Federálne zhromaždenie zvolilo opäť V. Havla za prezidenta ČSFR
  1991, 27. marec- posledné sovietske vojenské jednotky opustili územie ČSFR
  1991, 23. apríl- na čele zrekonštruovanej vlády nahradil odvolaného V. Mečiara J. Čarnogurský
  1991, 1. máj- rozkol vo VPN sa skončil vznikom Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS) na čele s V. Mečiarom
  1992, 5.-6. jún- parlamentné voľby
  1992, 24. jún- koaličná vláda HZDS a Slovenskej národnej strany (SNS) na čele s V. Mečiarom
  1992, 17. júl- SNR schválila Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky
  1992, 26. august- predsedovia vlád ČR a SR v Brne dohodli termín rozdelenia ČSFR: 1. január 1993
  1992, 1. september- SNR prijala Ústavu Slovenskej republiky
  1992, 7. novemberna- následky autohavárie (1. september) zomrel A. Dubček
  1992, 25. november- Federálne zhromaždenie schválilo ústavný zákon o zániku ČSFR
  1993, 1. január- vznik Slovenskej republiky (SR)
  1993, 19. január- SR sa stala 180. členským štátom OSN
  1993, 8. február- po menovej odluke začala na Slovensku platiť nová mena: Slovenská koruna (SK,-)
  1993, 15. február- za prezidenta SR bol zvolený M. Kováč
  1993, 23. jún- SR podpísala asociačnú dohodu s Európskym spoločenstvom
  1993, 30. jún- SR bola prijatá do Rady Európy
  1994, 11. marec- odvolanie V. Mečiara z funkcie predsedu vlády
  1994, 15. marec- nastúpila vláda J. Moravčíka
  1994, 30. september - 1.október- predčasné parlamentné voľby, po ktorých vznikla koaličná vláda HZDS, SNS a Združenia robotníkov Slovenska (ZRS) na čele s V. Mečiarom
  1994, 3.-4. november- predstavitelia novej vládnej koalície - HZDS, ZRS a SNS, využili väčšinu v parlamente a začali deštrukciu demokratického systému
  1995, 19. marec- v Paríži predsedovia vlád Slovenska a Maďarska podpísali základnú medzištátnu zmluvu
  1995, 27. jún- SR podala oficiálnu žiadosť o vstup do EÚ
  1995, 31. august- únos prezidentovho syna do Rakúska
  1997, 23. máj- ministrom vnútra zmarené referendum o priamej voľbe prezidenta
  1998, 2. marec- ukončenie funkčného obdobia prezidenta M. Kováča, prechod prezidentských právomocí na V. Mečiara
  1998, 25.-26. september- parlamentné voľby
  1999, 15. a 29. máj- prezidentské voľby, za prezidenta zvolený Rudolf Schuster
  2004, 15. jún- Ivan Gašparovič slávnostne inaugurovaný na post prezidenta Slovenskej republiky